ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴼⵛⴷ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵙⵜⵜⵓⴽⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴼⵛⴷ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵙⵜⵜⵓⴽⵉ

ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵙⵙⵜⵜⵓⴽⵉ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ 76 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜⵉⵏ ⵓⵏⵊⴷⵉ ⵉⵃⴰⴹⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴷ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵕⵕⴰⵏ, ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⵙ ⵉⴼⵛⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵥⵥⴶⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵔ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵖⴼⵔ ⴰⵙ, ⵉⵣⵣⵓⵣⴷⵖ ⵜ ⴳ ⵍⵊⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵡⵛ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵉ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ, ⵏⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵏⵡⵔⵔⵉ ⵥⴰⵕⵙ.

Plus d'articles