ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⴹ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973 ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⴹ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973 ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵏⴰⵢⵔ 2023, ⴷⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⴱⴱⴰ ⵃⵏⵉⵏⵉ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ.
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰ ⵜⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵓ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎ ⵣⵣⵀⵕⴰ ⵚⴰⵍⵉⵃ (ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ – ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ), ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ ⵣⵣⵀⵕⴰ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ (ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ – ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ), ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵢⵓⵙⴼ ⵅⵢⴰⵕⴰ (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵕⵕⴱⴰⵟ), ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵀⴰⵛⵎ ⵊⵕⵎⵓⵏⵉ (ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ – ⴼⴰⵙ), ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵥⵕⵡⴰⵍ (ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ).
ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷⵉ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⵣⵉ ⵕⵕⵉⴼ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⵡⵍⴳⴰⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⴰ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵊⵎⴰⴽ ⵙⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.
ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⴱⵏ ⵢⴰⵃⵢⴰ ⵓⵜⵣⵏⴰⵅⵜ, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⴰⴷ ⵓⵀⴰⵛⵎ ⴱⵓⵄⵣⴰⵎⴰ, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵔⵔⵉⴼⵉ.

Plus d'articles