ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ

ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ

ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ ( ⴰⵙⵓⴼ. ⴰⴳⵏⴰⵡ), ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⴰⴷⵓ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵉⵙⵎⴳⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵉⴷ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵃⴹⵕⵜ.

Plus d'articles