ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ (ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵎⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ

ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ (ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵎⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ

ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ (ⵕⵕⴱⴰⵟ -ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵉⵏⵉⵏ (ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵕⵉⵥⵓⵏⴰ (ⵜⵓⴽⵙⵓⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ) ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵡⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴽⵙ ⵓⵏ ⴱⵔⵓⴱⴰⵏⵙ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ), ⵜⵓⴼⴰ 32 ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵍ ⵉⵎⵙⵍⵏ ⵙ ⵛⴱⴱⵖⵍⴰⵍ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵊⴰⵔ 142 000 ⴰⵔ 150 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ ⴳ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵖⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵉⵜⵢⴰ ⵊⵉⴱⴱⵓⵙⵓⵍⴰ (ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵣⵉⴽⴽ ⵏⴰⵙⵙⴰⵔⵢⵓⵙ ⵊⵉⴱⴱⵓⵙⵓⵍⵓⵙ), ⴳⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵏⵙⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⴰⴼ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵙ ⴷⵖⵉ. ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵢⵓⵏⵙ ⴰⴷⴱⴰⵏⵙ (Sience advances).

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⵍⵏ ⵉⵢⵍⴰⵏⵏ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵜⵣⵔⴰ, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵍⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵏⵥⵉⵥ. ⵉⵕⵉⵕⴹⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵓⴼⴰⵏ ⵜⵜⵓⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ 135 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 76 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰ ⵏ ⵉⴱⵓⵊⵖⵍⴰⵍⵏ ⵉⵢⵍⴰⵏⵏ ⵜⵜⵓⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⵉⵏⴳⵔ 116 000 ⴷ 35 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⴽⴰⴷ ⵉⵎⵣⵏⵏⵣⵉⵏ, ⵜⵉⵡⴰⴼⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵓⵚⵎⵉⴹ ⵉⵣⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵓⴳⵔⵉⵙ (ⴱⵍⵉⵙⵜⵓⵙⵉⵏ). ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⵓⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⴱⵊⵖⵍⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵍⵄⵏⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴱⵊⵖⵍⴰⵍⵏ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵊⴳⵓⴳⵍ. ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵏⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵏ ⵖⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ. ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⴰⴼ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⵉⵕⵉⵕⴹ ⴰⴷ, ⴰⵏⵥⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵔⵉⵜⵢⴰ ⵊⵉⴱⴱⵓⵙⵓⵍⴰ. ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⴽⵔⵓⵙⴽⵓⴱⴱⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⵓⵊⵖⵍⴰⵍⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⵙⵃⵃⴰⵙⵃ, ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⴷⴷⵓⴽⵟⵓⵕⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ, “ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⴱⵓⵊⵖⵍⴰⵍ ⵉⵎⵍⴰ ⵉⵙ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ.” ⴳ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ, ⵉⴱⵓⵊⵖⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵢⵍⴰⵏⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵎⵣⵣⵉⵢⵏ ⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ, ⵎⴰⵇⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ, ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴱⵓⵣⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, “ ⵉⴱⵓⵊⵖⵍⴰⵍⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵜⵜⵓⵛⵉⵏ ⴰⵏⵖ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵖⵜⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉⴳⵍⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ”. ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ  ⵏ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ (Middle Stone Age (MSA)), ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵢⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵛⵏⵉⵄⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⴳⵍⵏ. ⴳ ⵓⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴳ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ, ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⵜⵙⵖⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵢⵙⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵍⴰⵍⵉⵏ, ⵉⵍⴼⴰⵡⵏ, ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵉⴼⵉⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ  ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵍⴰ ⴱⵉⵢⵉⵙⴽ. ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ, “ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵜⵉⵜⵜⵓⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴳ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷⵉⴳⵏⵉⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⴰ ⵏⵖⵓⴱⴰⵏ”. ⵎⴰ ⵢⴰ, ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⵖ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵜⴳⵉ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⴰⵢⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ -ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉⴰ ⴰⵎⵢⴰⵔⵓ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.  ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷⴷⵖ, ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵏ ⵙⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏ (ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉⵡⵜⴰⵍ, ⵉⴼⴽⵔ) ⴷ ⵉⴼⵔⵔⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴹⴰⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵔⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ, ⵉⵎⵍⵥⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⵥⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⵙ ⴷⵖⵉ. ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ ⴳ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵜⵜⵓⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵜⵇⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵎⵓⵏⵚⵉⴼ ⴱⵏⵎⵏⵚⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵢⴰⵢⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⵉⵙ “ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏⵢⵓⵎ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵔⵢⵓⵎ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴱⵖⵉⵔⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴰⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ.

ⵉⵏⴼⴽⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵜⴰⵙ ⴷⴰⵔ ⵙⵜⵉⴼⵏ ⴽⵓⵀⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵕⵉⵥⵓⵏⴰ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ: “ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵏⵣⵣⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ  ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ”. ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ ⵜⵓⵙⵡⴰⴷⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴱⵓⵣⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ (ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⵙⵜⵉⴼⵏ ⴽⵓⵀⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵕⵉⵥⵓⵏⴰ (ⵜⵓⴽⵙⵓⵏ, ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ) ⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ   ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵡⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ  (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⴽⵙ ⵓⵏ ⴱⵔⵓⴱⴰⵏⵙ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ). ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰ, ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵎⵉⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵖⵢⴰⵢⵉⵏ. ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵀⴰⵔⴼⴰⵔⴷ. ⴳ ⵍⴰⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴰⴳ ⵎⴰⴽⵙ ⴱⵍⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵍⵉⴱⵣⵉⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏⴳⵏ. ⴳ ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵙ ⴱⴰⵍⵎⴰⵙ. ⴳ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⵉⴼⵉⵍⴷ. ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰ, ⵉⴼⴽⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵓⴱⵖⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵊⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⵓⵏ. ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰ  ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⵓⵔⴰⵏⵢⵓⵎ/ⵜⵓⵔⵢⵓⵎ ⵅⴼ ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⴰⴳⵎⴰⵜⵉⵢⵏ. ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔⵏ ⵏⵏⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ-ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ.

Plus d'articles