ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ)

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ)

Plus d'articles