ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 7 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵡⴰⵙⴰ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 2020 – 2024. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵖ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵍⵇⵀⵡⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵙ ⴷⴰ ⵖⵔ ⵎⴰⵕⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴳ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵖⵔ 30 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵙ 250 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ 13 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⴷ 752 ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵕⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵡⴰⵙⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵜⵢ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵖ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

Plus d'articles