ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⴰⵣⵓⵔ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⴱⵏⵚⴼⵉⵢⵢⴰ.

ⵇⴰⴷ ⵜⵥⵎⵔ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ, ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ (FOMAP), ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ, ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴼⵉⵙⵙⴰⵄ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⵓⵍⵙⵏ.

ⵜⵜⵎⴷⵉ ⵖⵓⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ 600 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⴼⵉⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

Plus d'articles