ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ: ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ (15 ⵖⵓⵛⵜ – 31 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021)

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ  ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵉⵏⵉⵏ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ (ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⴰⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵡⵓⵔⵍⴷ ⵀⵉⵙⵜⵓⵔⵉ, ⴰⵙⴰⵎⵓ ⵎⴰⵄⵔⵉⴼⴰ, ⴰⵜⴳ). ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰ, ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⵔⵓ ⵉ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵛⵏⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴰⵔⵙⵏ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⵏⵏⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵙⴳ 15 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴰⵔ 31 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021. ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ  ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⵓⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ  ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⴷⵖ, ⵢⵉⵡⴹ 270 000 ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵜⴰⴽⴰⴷⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ  ⵉ ⵉⵎⴰⵔⵉⵙⵏ.  

ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴰ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏⵜ ⵅⴼ :  

Type de participation ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ1er Prix ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ2ème Prix ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ3ème Prix ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ
Texte en amazigh ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ20 000 dirhams 20 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ10 000 dirhams 10 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ5 000 dirhams 5 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Texte en anglais ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ20 000 dirhams 20 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ10 000 dirhams 10 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ5 000 dirhams 5 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Texte en arabe ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ20 000 dirhams 20 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ10 000 dirhams 10 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ5 000 dirhams 5 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Texte en espagnol ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵜⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ20 000 dirhams 20 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ10 000 dirhams 10 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ5 000 dirhams 5 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Texte en français ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ20 000 dirhams 20 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ10 000 dirhams 10 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ5 000 dirhams 5 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Vidéo en amazigh ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ15 000 dirhams 15 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Vidéo en anglais ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ15 000 dirhams 15 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Vidéo en arabe ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ15 000 dirhams 15 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Vidéo en espagnol ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵜⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ15 000 dirhams 15 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Vidéo en français ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ15 000 dirhams 15 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Photo ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ10 000 dirhams 10 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ
Audio ⵉⵎⵙⵍⵉ10 000 dirhams 10 000 ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ

ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵢⵓⵎⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ, ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰ, ⴰⴷ ⵙⵜⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵛⵏⵉⵄⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵙⵔⵙⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴰⴷ-ⵀⵓⴽ.

ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵇⵔⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ –  ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵓⵔⵣ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ  ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵜ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ, ⵏⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵉⵎ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ (2021) ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : https://alacademia.org.ma/concours

Plus d'articles