ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵜⵍⴰ

ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵙⵢ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ. ⵔⴰⴷ ⵏⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵏⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⵔⴳ (ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ « ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ» ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⵏ ⵙⵏⵏⵊ). ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⵡⴷⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵏⵖ ⴰⵙⵙⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵏⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵏⴹⵎⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏⵖ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵜⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma . ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⴳⴰⵔ ⴷⴰⵢ ⵖⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵙ ⵎⴰⵢⴹ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ www.mjcc.gov.ma. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵣⵣⵔⴰⴳⵏⵜ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵏⵙⵎⴰⵜⵜⵔ ⵙ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵡⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵖ ⵜⴰⴽⴽⴰⵎ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⵙ ⵍⴼⴰⴽⵙ, ⵙ ⵉⵎⴰⵢⵍ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ. ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⴰ, ⵣⵎⵎⴻⵎⴰⵜ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⵔⴰⴳⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵙ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏⵖ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ, ⴷⴰ ⵜⵙⵢⵉⵀⵎ, ⵜⴰⴷⴳⵎ  ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵉⵙ ⵖⵉⵢⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵥⴰⵕⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⵏ ⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ. ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵓⴷⵉⴳⵎ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ, ⵉⵡⴰ ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵎ, ⵓⵍⴰ ⵜⵙⵜⴰⵔⴰⵎ  ⵓⵍⴰ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ « ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵜⵍⴰ », « ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ » ⴷⴰ ⵙⵏⴰⵎⴰⴽⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⴰⵕⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰⵎ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵎ ⴰⵙⵉⵜ, ⵜⴰⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⵏⴰⵡ, ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ.

ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⴰⵕⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⵡⵉⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ. ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⴰ ⵜⵜⵓⴼⵔⴰⴳⵏⵜ ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ : ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ, ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⴰ ⵙ ⵡⴰⵏⴰ, ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴳⵔ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵣⴳⴳⵓⵔⵏ, ⴰⵔⴳ. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵙⵉ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵓⵍⴰ ⵜⵜⵓⵏⵣⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ.

ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⵢⵉⵣⵉⵏⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ www.mjcc.gov.ma ⵏⵖ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⵢⵉⵣⵉⵏⵏⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵖ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⵢⵉⵣⵉⵏ ⵏⵢⵓⵣⵍⵍⵉⵜⵔ.

ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵔⵙ

ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵙ ⵢⵉⵙⵎ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ.

ⴷⴰ ⵏⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵔ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵣⵏⵎ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ. ⴷⴰ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ. ⴷⴰ ⵏⴽⵍⵍⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ, ⴳⵔ ⵜⵉⵢⴹ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⵣⴰⴼⵏ, ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵜⵓⵔⵣⴼⵏ, ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⵣⴰⴼⵏ ⴷ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ  ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ ⴰⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ.

ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴽⵍⵙ ⵜⴰⵏⵙⴰ IP, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⵜⴰⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ. ⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⵜⵜⵔⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ. ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵖⵉⵢⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏⵜ :

 

  • ⴰⴷ ⴰⵖ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
  • ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
  • ⴳ ⵜⵉⴼⵉ ⵏ ⵜⵉⵕⵥⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵔⵎⵙ, ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵙⵙⴽⵏⴷⵏ ⵏⵖ ⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜ ⴳⵏ.
  • ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰ ⴷ / ⵏⵖ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⴰⴽⵉⴷⵓⵏ.
  • ⴳ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ.

 

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 09-08 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-09-15 ⵏ 22 ⵙⴰⴼⴰⵔ1430 (18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2009) ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 5714 – 7 ⵔⴰⴱⵉⵄ I 1430 (5-3-2009), ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵍⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⵉⴳⴰ ⴷⵖⵉ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ(CNDP).

ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ

ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ :

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ : ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵉⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ, ⵕⵕⴱⴰⵟ – 0537770419

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ : 1, ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵖⴰⵏⴷⵉ, ⵕⵕⴱⴰⵟ– 0537209400

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ : ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⴰⵍ ⵄⵉⵔⴼⴰⵏ, ⵕⵕⴱⴰⵟ – 0537774274

 

ⵖⵎⴽⴰⵏⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⵖⵉⵢⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵡⴹⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵙⵙⴹⵕⵓ ⵏⵖ ⴰⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ.

ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⴰⵡⴷⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵙⵡⴰ ⵙ ⵓⴱⵏⵏⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵎⵏⵣⵉⵡⵜ.

ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⵔⴰⴳⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵟⵟⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ. ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ, ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵍⵍⵉ ⴽⵯⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔ ⵉⵙⵎ.

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ

ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ (ⵉⴼⴰⵢⵍⵓⵜⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⴰⵕⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⴳⴳⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ).

ⵢⴰⵏ ⴽⵓⴽⵉⵣ ⵓⵔ ⴷⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⴽⵯⵏ ⵏⵉⵙⵉⵏ. ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷⴰ ⵉⴽⵍⵍⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵖ (ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵔⵣⴼⵎ, ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ, ⴰⵜⴳ) ⵍⵍⵉ ⵏⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⴳ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵍⵏ. ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰ, ⵢⵓⵎⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰⵎ. ⵉⵎⵛⵉ, ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵙⵔⵎ, ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⵓⵔⵎ ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵓⵎⵔ.

ⴷⴰ ⴽⵯⵏ ⵏⵙⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵙ ⵜⵖⵉⵢⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵎ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ ⵙ ⵓⵔⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴰⵔⴰ ( ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ «ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ» ⵏ ⵎⵓⵥⵉⵍⴰ ⴼⴰⵢⵔⴼⵓⴽⵙ ⵏⵖ ⴳⵓⴳⵍ ⴽⵔⵓⵎ). ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴳⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ « ⴰⵡⵡⴰⵙ» ⴳ ⵜⵄⵕⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ. ⴰⵙⵖⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ ⴷ ⵢⵉⴳⵢ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴽ ⵜⵓⴳⵉⵎ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵇ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ ⵣⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⵏⵉⵛⴰⵏ.

ⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴳⵏ ⵙ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵏⴼⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ. ⴰⵙⵉⵜⵏ ⴰ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⵖ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⴽⵉⵣⵎ ⵜⴰⴷⴳⵎ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵏⴳⵉ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⴰ. ⴷⴰ ⴽⵯⵏ ⵏⵙⵔⵇⴰⴱ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵎ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵔⵣⴰⴼⵎ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵎ.