ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ

ⵜⵇⵇⵏⵎ ⴷⵖⵉ ⵙ ⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (MJCC) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ www.mjcc.gov.ma 

ⴷⴰ ⴽⵯⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ MJCC ⵖⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰⵎ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵎⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⴱ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ.

ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⴷⴰⴼ, ⴰⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⵢⵓⵔⴷⴰ ⴰⴷⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ (CGU) ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵎⵍⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

1-   ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵔⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⴷ ⵜⵉⵎⴹⴼⴰⵕⵉⵏ :

ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵙ ⴰⵙⵉⵜ : ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵜⵓⴽⵍⵙⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ, ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵖⵔ.

ⴽⵓⴽⵉⵣ : ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵔⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ( ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵓⵏ IP; ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ, ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ, ⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴰⵔⴰ ⵡⵉⴱ, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵎⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰ URL ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ, ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰⵏ). ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵙⵎ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ ⵙⴳ ⵜⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴰⵔⴰ ⵏⵏⵓⵏ.

ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ ⵏ « ⵡⴰⵡⴰⴹ » : ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ( ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⵉⵙⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⵉⵎⴰⵢⵍ) ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵜⴽⴽⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ.

ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ ⵏ « ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ » : ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ( ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⵉⵙⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⵉⵍ, ⵉⵎⴰⵢⵍ) ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵜⴽⴽⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⴰⵢ ⵏ « ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ».

ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵏⵢⵓⵣⵍⵍⵉⵜⵔ :  ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵉⵎⴰⵢⵍ) ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵔⵏⵜ ⴳ ⵓⵜⴽⴽⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴳ ⵏⵢⵓⵣⵍⵍⵉⵜⵔ ⵏ MJCC.

2- ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma  ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⴽⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⴷ ⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ.

ⵉⵏⵟⵟⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ MJCC (ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ). ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵔⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⴰⵡⴷⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵃⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ. ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴽⴰⵍ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏⵏ ⵜⴳ ⵖⵉⴼⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ.

ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 09-08 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ1-09-15 ⵏ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2009, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵍⴰⵎ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⴰⵕⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵔⵎⴻⵎ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⴷ : [email protected] . ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⵡⴷ, ⵙ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴽⵍⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ. ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⵙ CNDP ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ……… ⵏ …/…./…

3- ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ

MJCC ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ mjcc.gov.ma.

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ( ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ, ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉⵏⵉⵥⵕⵉⵜⵏ, ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ, ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ, …) ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴷⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ. ⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴰⵍⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ, ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏⵖ ⴰⵙⵏⴼⵍ, ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⴼⵓⵍⴰⵏ, ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵖ ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ, ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳ ⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵢⵢⵉⵀⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ.

4-ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ

ⴰⵔ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma, 24h/24 ⴷ 7j/7, ⵙ ⵓⴱⵏⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

ⵙ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵖⵢ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ.

5-ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⵖⵉⵢⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⵓⵏ, ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔⵜⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵏⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma.

ⵜⵖⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵙⵎ ⵉⴷ ⴽⵓⴽⵉⵣ ⵙⴳ ⵜⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵔⴰⵔⴰ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵔⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ( ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵣⴼⵏ, ⴰⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⴰⵙⵉⵜ, ⴰⵔⴳ…) ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴳⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

6- ⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⴳⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ MJCC ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⴳ ⵜ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ. ⵖⴰⵙ ⴰⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵙ ⵍⵄⵇⵍ ⴷ ⵓⵎⴳⴰⵔ, ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ. ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⵡⴰⵀⴰ.

ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ MJCC ⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵜⵜⵓⵣⵣⴳⵔⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⴷⵏ ⴷ / ⵏⵖ ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ, ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵏⵖ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵏ, ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵏⵖ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ, ⵏⵖ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴰⵎⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳ ⵜ, ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵡⵓⵖⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma, ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⵏⵖ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ. ⵜⵍⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ “ⴰⵙⵎⵔⵙ” ⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ, ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵇⵇⵔ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

7- ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.mjcc.gov.ma ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵣⵎⵣ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵎⵙⵉⵙⵉ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴷ/ ⵏⵖ ⴰⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏⵏⵙ. ⵖⵎⴽⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵡⵚⵚⴰ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵯⴰ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ.

ⵖⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⴹⴼⴰⵕⵜ : [email protected].