ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⵡⴰⵔⵙⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.12.513 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 2 ⵔⴰⵊⴰⴱ 1434 (13 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2014) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1330.14 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 8 ⴰⵜⴼⴼⴰⵙ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ, (08 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2014) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵉⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ.

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵜⵎⵎⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 09 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷ 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵡⵔⵓⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵢⴷⵓⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵊⵉⵢⵢⴰ ⵍⵄⵟⵟⴰⵡⵉ, ⵍⴰⵎⵢⴰ ⵄⴰⵣⵉⵣⵉ, ⵢⵓⵏⵙ ⵟⵟⴰⵍⴱⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴱⴰⵃⴰⵊⵉⵏ, ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⴱⵏⵏⴰⵏⵄ, ⵎⵚⵟⴰⴼⵉ ⴰⵊⵍⵓⵇ, ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴷ ⵎⵏⵚⵓⵕ ⵄⴽⵔⴰⵛ.

ⵜⵣⵔⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ;

 • ⴰⵙⵓⴼⵓ ⵉ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ;
 • ⵜⵓⵎⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⵥⵏⵥⵕ
 • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵏⵜ ⵏ ⴱⵓ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ;
 • ⴰⴱⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉ ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ;
 • ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵔ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ;
 • ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵙ ⵡⵓⵖⵓⵏⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ;
 • ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵍⵓⴼ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ;
 • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⵚⴰⵃⴰ ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ. 

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ 518 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ, ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ. ⵜⴰⵣⵏⵜ ⵜⵏ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ. ⵜⵣⵔⵓ ⵜⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰ ⵜⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ  7 540 000 ⴷⵔⵀⵎ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴼⴰⵕⵏ :

 1. ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵊ : ⵉⵜⵜⵓⴽⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴹⵉⴹ (69) ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 7 260 000 ⴷⵔⵀⵎ;
 2. ⴰⵣⵣⵏⵣ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵊ : ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⴰⵡⴷⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ;
 3. ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ; ⵉⵜⵜⵓⴽⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ (3) ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 280 000 ⴷⵔⵀⵎ.

ⵉⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ :

ⴷⴰ ⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵟⵟⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵙ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵙⵖⵣⵏⴻⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵜⵜⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴹⴼⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵉⵎⵥ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴳ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵉⵎⵔⵜ ⴰ.

ⵀⴰ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜⵍ ⴰ :

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

Plus d'articles