ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵒ2022‌

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵒ2022‌

ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⵉⵡⵜⵙⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ  ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.12.513  ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 2 ⵕⴰⵊⴰⴱ 1434 )13 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2‌(

 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵙ ⵜⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 593.15  ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ 17 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1436  )10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2014(  ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ,

ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022,  ⵜⵎⵍⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⴳⵔ 09 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷ 05 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022,  ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵉⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴷⴳⵙⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ: ⵣⵣⵀⵕⴰ  ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵊⴱⵉⵄ, ⵕⴰⴼⵉⵇⴰ ⴱⵏ ⵎⵉⵎⵓⵏ, ⵜⵓⵔⵢⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵎⴰ, ⵍⵇⵎⴰⵏⵉ, ⴷⵔⵉⵙ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵄⵏⴷⵍⵃⴰⵇⵇ ⵥⵥⵕⵡⴰⵍⵉ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⴱⵏ ⵃⵙⴰⵢⵏ, ⵎⵃⴰⵎⵎⴷ ⵚⵍⵍⵓ ⵓⵙⵉⴷⵉ , ⵕⴹⵡⴰⵏ ⵛⵛⵕⵇⴰⵡⵉ, ⴷ ⴰⵎⵏⵇⵇⵉⵙ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ:

  • ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ;
  • ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ;
  • ⴰⵣⵔⴽⵉ  ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵏ ;
  • ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ;
  • ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⵕⵥⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵣⵓⵏ ;
  • ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ  ⴷ ⵜⴳⵕⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ;
  • ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ.

ⵢⵓⵡⴹ  ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⴹⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵓⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ 332 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ, ⵜⴳ ⴰⵙⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⴽ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⴷⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ  ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ, ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⵏ ⵉⵄ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⴰⵔⵖⵉⴼⵙⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵣⵣⵔⵓⵢⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ.

ⵜⵓⵡⴹ  ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ ⴷⵔⵓⵖ ⴷⴷ  11 950 000 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴱⴹⵓⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ :

  1. ⴰⵙⵏⵓⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ:  ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ 41 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵙⴳ 271; ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ  7 350 000  ⴷⵔⵀⵎ;
  2. ⵉⵙⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ:  ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ 26 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵙⴳ 61 ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 4600 000 ⴷⵔⵀⵎ,

ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵖⵔ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵓⵥⵜ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵏⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ.

ⴰⵏⴼⵔⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ

ⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵙ ⵡⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷⴼⴼⵔ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵙ ⵜⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵍⴰⵖⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉⴳⵍⵍⴰⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵖⵔ ⵜⵏⴹⴼⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ.

ⴷⴳ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵒ2022‌

Plus d'articles