ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵕⵕⵊ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⵉⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰ,  ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⴰⵙⵏⴰⵍ, ⴷ ⵙ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵉⵜⵜⵓⴽⴰ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵉ 191 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⴷ ⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ :

  • 80 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ, ⵙ 1.534.500 ⵏ ⵓⴷⵔⵀⵎ,
  • 53 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵕⵕⵊ, ⵙ 5.800.000 ⵏ ⵓⴷⵔⵀⵎ,
  • 58 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵙ 9.980.000 ⵏ ⵓⴷⵔⵀⵎ.

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

Plus d'articles