ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵉⵜ

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ – ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 09-05-2016

ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2016 -ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴽⵓⴷ 09/06/2016

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⵉ ⵓⵡⵙⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵔⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ – ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 12/07/2016

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2016-ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 12/07/2016

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉⵥⴹ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ- ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 16-08-2016

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2016

ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ

ⴰⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ