ⴰⵙⵓⵍⴼ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵉ ⴷ ⵓⴼⵓⵜⵓⴳⵔⴰⴼⵉ

•ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⴰ

Autorisations de prises de vues photographiques

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ

ⵃⴰⵊⵉⴱⴰ ⵙⴰⵍⵎⵉ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ

05 37 67 81 89

ⵍⴼⴰⴽⵙ

05 37 77 88 51

Chef d’unité des autorisations de tournage

Mme. Hajiba Salmi

Téléphone

05 37 67 81 89

Fax

05 37 77 88 51

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ 15 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ, ⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴰⵔⴷ ⵜⵜⵢⵉⵎⵉⵥⵏⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⴰⵙⵓⵍⴼ.