ⴰⵥⵟⵟⴰ

 1. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

  1. ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

   1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵉⵡⵙ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵜⵔ

    1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵉⵡⵙ
    2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵔ
   2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ

    1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵓ
    2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ
  2. ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

   1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ

    1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ
    2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴽⴼⵍ
    3. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⴱⴱⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ
   2. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ

   3. ⵜⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ

   4. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
     3. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ
     4. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵍⴼ
     5. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴳⴳⴹ
     4. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
   5. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵣⴼⵔⴰⵏⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ
     2. ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵥⵕⵉ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ ⴷ ⵜⵜⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
     3. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ
     4. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ
     3. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
   6. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵔⴼⴰⵏⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏⵜ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵍⴽⵉⵎⵜ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ
   7. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵎⵜ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ
     3. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⵉⵏⴽⵓⵎ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵎ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵏⵜⵉⵎ
     3. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ
     4. ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ
  3. ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ