ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ

ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵥⵕⵇⵟⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣⵜ 320 ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ/ⵍⴼⴰⴽⵙ : + 212 (0) 522 260 955

12, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⵢ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ : [email protected]

 

33 ⵎⴰⵃⴰⵊ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵙⵖⵉⵔ (ⵣⴰⵡⵉⵜ ⴰⵏⵊⵡⴰ) ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : + 212 (0) 522 448 921

ⵍⴼⴰⴽⵙ : + 212 (0) 522 448 925

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ : [email protected]

 

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ. ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷⴰ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⵙⵎⵎⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷⴰ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⵙⵎⵎⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵖⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏⴷⴰ ⵜⵏ ⵜⵜⵙⵎⵎⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵔ. ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴰⵍⵍⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⴼⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ, ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ.

ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ, ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵥⵥⴰⵢⵏ.

 ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⵙ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⴰⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-02-212 ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵙ 31 ⵖⵓⵛⵜ 2002, ⵜⴻⵜⵜⵓⴷⵙⵜⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.

ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 11-15, ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵢⴰⴷ ⵖⴼ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ. ⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵢⴰⴷ ⵖⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢ, ⴷ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵖⴼ ⵉⵎⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ

ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵏ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵡⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵚⴱⵃⴰⵏ.

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ.

ⵜⴰⵏⵙⴰ : 8 ⴱⵉⵙ, ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵢⴰⵣⵉⴷⵉ – ⵉⴽⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ

1000, ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 0537 20 73 89

ⵍⴼⴰⴽⵙ: 0537 20 74 18

ⴰⵏⵙⵙⵅⴼ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⴼⵜⴰⵃ

ⵜⴰⵏⵙⴰ :ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, 312.

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:052226274

ⵍⴼⴰⴽⵙ:0522262443

ⵜⴰⵏⵙⴰ : : BP 366 ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ: ⵄⴱⴹⵍⵍⴰ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 27 ⴰⵙⵓⴽ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:0537703077

ⵍⴼⴰⴽⵙ:0537709331

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ : ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⵃⵍⵓ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 58 ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 13, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:0522548150 ⴰⵔ 57

ⵍⴼⴰⴽⵙ: 0522318094

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1992

 ⵜⴰⵏⵙⴰ: 8 ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⴰⵙⵏ, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵢⴰⵣⵉⴷⵉ, 10000 ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:0537207389

ⵍⴼⴰⴽⵙ:0537207418

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ : ⴱⴰⴹⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 366 ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵓⵚⴽⴰ: 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2013

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ : ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴱⵔⵔⵄ

 

4, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⴼⵍⴰⵎⴰⵏ

ⵔⵉⴱⵉⵔⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ: +212.5.22.23.81.76

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ: ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵔⵔⵃⵎⴰⵏ ⵜⵜⴰⵣⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 32, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⵢ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:+ 212 (0) 522 446 262

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ: ⵅⵢⴰⵔ ⵃⴰⵙⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ: ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴷⴱⴰⴱ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 3 ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵍⵎⵚⵍⵍⴰ 90000, ⵟⴰⵏⵊⴰ.

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:0539936363

ⵍⴼⴰⴽⵙ:0539935755

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 23, ⴰⵙⵓⴽ ⵊⵓⵏ ⵊⵓⵔⵉⵙ, ⴰⵙⵓⵏ ⴳⵓⵜⵢⵉ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ :  05 22 26 98 39

ⵍⴼⴰⴽⵙ: 05 22 27 78 22 / 05 22 20 34 41

23, ⴰⵙⵓⴽ ⵊⵓⵏ ⵊⵓⵔⵉⵙ, ⴰⵙⵓⵏ ⴳⵓⵜⵢⵉ – ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ-

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 05 22 26 98 39 / 05 22 27 78 22

ⵍⴼⴰⴽⵙ : 05 22 20 34 41

8, ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵍⵉ ⵄⴱⴷⵔⵔⵣⵣⴰⵇ

ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ 2000

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ: 05 22 36 75 5

58, ⴰⵖⵍⴰⴷ ⴼⴰⵔ, ⴰⴳⵯⴷⴷⵉⵎ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 13 – ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : +212 522 30 12 28-  +212 522 31 80 94

[email protected]

ⴰⵏⵙⵙⵉⵖⴼ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵀⵢⴰ ⵄⵎⵔⴰⵏⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ : 213, ⴰⵎⵜⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ – ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ: 0522262674

ⵍⴼⴰⴽⵙ 522262443