ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

07/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ  ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 13-2555 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 10 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1434(22ⵎⴰⵕⵚ 2013) ⵙ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

07/06/2022

ⵓⵥⵕⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 8/2011 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 25 ⵖⵓⵛⵜ 2011 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ

07/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵔ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.11.112 ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2011 ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵉⵏ  ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ 

07/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵔ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.11.25 ⵏ ⵓⵙⴽⵓⴷ 17 ⵎⴰⵕⵚ 2011 ⴷ ⵢⵡⵓⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⵡⴰⵚⵉⵟ