ⵜⴰⵏⵙⵡⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵀⵎⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⵔⴼⴰⵏ- ⵙⵡⵉⵙⵉ- ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ

ⴰⴷⵖⴰⵔ: 6 ⴰⵙⵓⴽ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 35 – ⵕⵕⴱⴰⵟ

www.isic.ma

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 122 ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴱⵏ ⵄⴱⴹⵍⵍⴰ, ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 1049, ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 10000- ⵕⵕⴱⴰⵟ

www.map.ma

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵍⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⴽ ⵍⴱⵔⵉⵀⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1 ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⵢⵢⴰⴷ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

, ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰⵅⵉⵍ, ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ 26, ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰⵅⵉⵍ ⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⴱⵔⴽⴰ

ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ : 20 950 ⴰⵙⵓⵏ ⵕⵕⵉⵢⵢⴰⴹ – ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 0537579600

ⵍⴼⴰⴽⵙ : 0537717274

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ : [email protected]

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ:[email protected]

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ : ⵄⴱⴹⵍⵍⴰ ⵍⴱⴰⵇⵇⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 27, ⴰⵙⵓⴽ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵕⵕⴱⴰⵟ

http://www.snpm.ma

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴽⵍⵎ 7.3, ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ : www.2m.tv

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵛⵛⵉⵅ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 31, ⵟⴰⵏⵊⴰ

www.medi1tv.com

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵅⵉⵢⴰⵔ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:0539399800

ⵍⴼⴰⴽⵙ:0539394507

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ:ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵏⵊⴰⵔⵉ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 0539399800

ⵍⴼⴰⴽⵙ:0539394511

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴽⵏ, ⴰⵙⵓⴽ ⵍⵎⴰⵊⴷ, ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 421- ⵕⵕⴱⴰⵟ

www.ccm.ma

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ: ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⵕⵉⵎ ⵍⵃⵇⵇ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ : ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵍⵄⵉⵔⴼⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵕⵕⴱⴰⵟ

http://www.ismac.ac.ma

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ( ⵚⵓⵔⵢⴰⴷ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ)

ⵜⴰⵏⵙⴰ : 7.3 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢ: https://radio.2m.ma

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⵍⵄⵕⴰⵢⵛⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵛⵛⵉⵖ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵙⴰⵡⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ “ⵎⵉⴷⵉ ⴰⵢⵙⵜ ⵔⴰⴷⵢⵓ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 32 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⵓⵟⵟⵓⵏ 1, ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ – ⵄⵎⴰⵔⴰ- ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ:www.radiosawa.com

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽ

ⵢⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜⵉⴽⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 70, ⴰⵙⵓⴽ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ : www.atlanticradio.ma

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵀⵉⵜ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵀⵉⵜ ⵔⴰⴷⵢⵓ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⴱⵏ ⴱⵓⵎⵀⴷⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 3, ⴰⵙⵓⴽⵙⵙⵓⵀⴰⵢⵍⵉ ⴰⴳⴷⴰⵍ 10000, ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ : www.hitradio.ma

ⴰⵚⵡⴰⵜ ⵉⴼ ⵉⵎ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⴰⵙⵙⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⵄⴱⴷⵔⵔⵃⵎⴰⵏ ⵍⵖⵔⴼⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵖⴰⵏⴷⵉ, ⵜⵓⵚⴽⴰ 9, ⴰⵙⵓⴽ ⵖⴰⵏⴷⵉ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⴰⵟⵍⴰⵚ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ ⴽⴰⵎⴰⵍ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 58, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 18- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵙⴰⵢⵙ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ ⴽⴰⵎⴰⵍ

ⵜⴰⵏⵙⴰ:58, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 18- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵙⵓⵙ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ ⴽⴰⵎⴰⵍ

ⵜⴰⵏⵙⴰ:58, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 18- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⴽⴰⵥⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ ⴽⴰⵎⴰⵍ

ⵜⴰⵏⵙⴰ:58, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 18- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵛⵛⵔⵇ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ ⴽⴰⵎⴰⵍ

ⵜⴰⵏⵙⴰ:58, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 18- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵚⵚⵃⵕⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ ⴽⴰⵎⴰⵍ

ⵜⴰⵏⵙⴰ:58, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ 18- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵛⴰⴷⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵔⴰⴷⵢⵓ ⵎⵉⴷ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵃⵢⵢⴰⴽ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 42, ⴰⵙⵓⴽ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ : www.chadafm.net

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴱⵍⵓⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴱⵍⵓⵙ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⵍⵄⴰⴷⴰⵡⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵎⵔⵃⴱⴰ, ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⴽ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ – ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ : http://www.radioplus.ma

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴱⵍⵓⵙ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴱⵍⵓⵙ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⵍⵄⴰⴷⴰⵡⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵎⵔⵃⴱⴰ, ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⴽ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ – ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ : http://www.radioplus.ma

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴱⵍⵓⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵕⵓⵙⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⴽ ⵍⴼⴰⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ – 90000 – ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ : www.capradio.ma

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵍⵓⴽⵙ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ : ⵔⴰⴷⵢⵓⴱⵉⵍ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵚⵚⴰⵎⴰⴷ ⴰⴱⵓⵍⵖⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 48ⴰⵙⵓⴽ ⵔⵃⵃⴰⵍ ⵍⵎⵙⴽⵉⵏⵉ – ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵎⴰⵕⵚ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ : ⵔⴰⴷⵢⵓ 20

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵚⵚⴰⵎⴰⴷ ⴰⴱⵓⵍⵖⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 48 ⴰⵙⵓⴽ ⵔⵃⵃⴰⵍ ⵍⵎⵙⴽⵉⵏⵉ – ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ : AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⵎⴰⴷ ⵛⵛⵔⵄⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⴽ ⴱⵉⵔⵏ ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵜⴰⴷⴷⵡⴰⵔⵉⵜ 5- ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⴼ ⵉⵎ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵡⵔⴰⵔ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵣⵓⵀⵉⵔ ⵍⵅⴹⵕ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⴽ ⵡⴰⴷ ⵣⵉⵣ, ⵜⵓⵚⴽⴰ 51, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ, ⴰⴳⴷⴰⵍ, ⵕⵕⴱⴰⵟ

www.Al-alam.ma

[email protected]

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍ

ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ : ⵄⴱⴹⵍⵍⴰ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⵜⴰⵣⵓⵣⵏⵜ ⴼⵉⵜⴰ ⴰⵙⵓⴽ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ _ ⵕⵕⴱⴰⵟ

www.alittihad.press.ma

[email protected]

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵜⵜⵉⵃⴰⴷ ⵍⵉⵛⵜⵉⵔⴰⴽⵉ

ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ : ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 33 ⴰⵙⵓⴽ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ 10 ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵚⵚⴰⴱⴰⵃ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵄⴱⵍⵎⵓⵏⵄⵉⵎ ⴷⵉⵍⵎⵉ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟ

www.assabah.press.ma

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 70, ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ _ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⴰⵃⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ  : ⵍⵎⵅⵟⴰⵕ ⵍⵖⵣⵉⵡⵉ

www.ahdath.info

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⴽ ⵙⴰⵏⵜ ⵉⵎⵉⵍⵢⵓⵏ ⴰⵙⵓⵏ ⵍⴰⵊⵉⵔⵓⵏⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵍⵜ

ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 10700 ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⴱⴰⵏⴷⵓⵏⴳ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⵄⴰⵟⴰⴼ

ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵢⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⴷ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ : ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ

 ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:

0537763693

[email protected]

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 34 ⴰⵙⵓⴽ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍⵉ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵔⵉⵙⴰⵍⴰⵜ ⵍⵓⵎⵎⴰ

ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ  : ⵄⴱⴹⵍⵍⴰ ⵍⴼⵔⴷⴰⵡⵙ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:

0522905949

http://www.rao.ma

 [email protected]

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 20005 ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵃⴰⵔⴰⴽⴰ

ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵄⵍⵉ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 0537768620/67

[email protected]

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 66 ⴰⵙⵓⴽ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙ ⵍⵓⵎⵓⴱⴰ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 1317 ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⴱⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⵔⵎⵓⵏⵜ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵙⴽⵓ : ⵄⵍⵉ ⵢⵄⵜⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ: ⵎⵃⵜⴰⵜ ⵔⵔⵇⵇⴰⵙ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 28-30 ⴰⵙⵓⴽ ⴱⵏⵇⵔⵜ, ⴰⵙⵓⴽ ⵍⴰⵊⵉⵔⵓⵏⴷ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵍⴼⵉⴷⴰ- ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

www.bayanealyaoume.press.ma

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵏⵏⴰⵀⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ : ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⴰⴷⵉⵄ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 0537737568

www.annahar.ma

[email protected]

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 12 ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ 4 ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ:0537702481/0537733768

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ

ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵀⴰⵢⵜⴰⵎⵉ

www.almaghribia.ma

[email protected]

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 17 ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴼⴼⴰⵏ ⴰⵙⵓⴽ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵎⴰⴽⵉⵔⵉ

www.almassae.ma

[email protected]

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 30 ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵏⵉⵏⵏⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 213 ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⴰⵣⴱⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⴽ ⴰⵙⵓⵏ ⵎⴰⴷⴰⵔⴰⵜ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16 ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

http://www.alakhbar.press.ma

ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ : ⵜⵉⴽⵓⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⴰⵍⴱⴰⵢⴰⵏ

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵙⵔⵜ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵙⴽⵓ : ⵄⵍⵉ ⵢⴰⵄⵜⴰ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 28-30 ⴰⵙⵓⴽ ⴱⵏⵇⵔⵜ, ⴰⵙⵓⴽ ⵍⴰⵊⵉⵔⵓⵏⴷ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵍⴼⵉⴷⴰ- ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

http://www.albayane.press.ma

ⵍⵓⴱⵉⵏⵢⵓⵏ

ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵇⵍⴰⵍ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ: ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵃⵊⵊⴰⵎ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: ⴰⵙⵓⴽ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵣⵓⵣⵏⵜ ⴼⵉⵜⴰ ⵕⵕⴱⴰⵟ

http://www.lopinion.ma

lopinion@ lopinion.ma

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵙⵢⵓⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ : ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 33 ⴰⵙⵓⴽ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵜⴰⴼⵏⵉⵡⵜⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 2165 ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

www.liberation.press.ma

ⵍⵉⴽⵓⵏⵓⵎⵉⵙⵜ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵄⴱⵍⵎⵓⵏⵄⵉⵎ ⴷⵉⵍⵎⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 70, ⴰⵙⵓⴽ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ _ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

http://www.leconomiste.com

[email protected]

ⵍⵓⵎⴰⵜⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵀⴰⵢⵜⴰⵎⵉ

ⵜⴰⵏⵙⴰ; 17 ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴼⴼⴰⵏ ⴰⵙⵓⴽ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

http://www.lematin.ma

ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵙⴰⵄⴱ ⴱⵏ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔ

ⵜⴰⵏⵙⴰ: 4 ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴼⵍⴰⵎⵓⵏ ⵔⵉⴱⵢⵉⵔⴰ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ

http://www.aujourdhui.ma

ⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ: ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵍⴰⵢⵢⴰⵎ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵎⴼⵜⴰⵃ

 www.alayame.ma

[email protected]

ⵍⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⵖⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ : ⵄⴱⵖ ⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴰⵔⵉⵔⵉ

www.anfaspress.com
[email protected]