ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⴰⵙⵙ

ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ 205-2011

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ

ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ -31/05/2012

ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ -24/10/2012

ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ 2015-2019 (03 ⵖⵓⵛⵜ2015)