ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ‘ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ” ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵕⵎⴹⴰⵏ 1423 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2002.

ⵉⵙⴼⴰⵡ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ : “ ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⵅⵎⴰⵅⵜ ⵏ ⵏⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ “ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ”, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003.

ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ. ⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰ ⵜⴷⵔⵓ ⴷⵉⴳⵙ ⵙ ⵡⵓⵎⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵅⵎⴰⵅⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ‘ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ” ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵕⵎⴹⴰⵏ 1423 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2002.

ⵉⵙⴼⴰⵡ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ : “ ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⵅⵎⴰⵅⵜ ⵏ ⵏⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ “ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ”, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003.

ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ. ⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰ ⵜⴷⵔⵓ ⴷⵉⴳⵙ ⵙ ⵡⵓⵎⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵅⵎⴰⵅⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ.