ⵜⵉⵎⵀⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ

ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: ⵎⴰⵏⴰⵍ ⴰⵛⵉⵀⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ: ⵄⴰⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵍⴽⵓⵔⴷ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵙⵍⴰ - ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ : ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵙⵙⵡⵉⴱⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ -ⵚⵟⵟⴰⵜ: ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵉⵀⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴼⴰⵙ - ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ : ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵇⵓⵣⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ -ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ : ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⴱⵏⵢⵓⵙⴼ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ : ⵢⵓⵔⴰ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⴰⵙⴼⵉ:ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵎⵊⵉⴷ ⴰⴱⴰⴹⴰ
ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ - ⵎⴰⵙⵙⴰ: ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⵍⵉⵍⴰ ⵕⴰⵊⴰ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ- ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ: ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵓⵀⵓⵔ
ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⴰⵎⵉⵏ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ - ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ : ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⴱⴰⵜ ⴷⴰⵅⵉⵍ