ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⴷⴳ 18 ⵏⵓⵡⵏⵏⴱⵉⵔ 1959, ⵉⵕⵥⵎ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⴹ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ: “ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵕⵥⵎ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⴷⵖⵖ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⵉ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵏⴳⵙ ⵙ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵖⵣⴰⵏ. ⴷ ⴰⵔ ⵏⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵙⵙⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵏⵅⵙ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ “ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⴼⵓⵥⴰⵕ ⵉⴳ ⵓⵅⴼⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ”.

ⵉⵙⵔⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵏⴰ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏⵙ ⵜⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵙⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ “ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ”.

ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1974 ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⴳ 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1977 ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴰⵎ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵙ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 235-75-1 “ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ”.

ⴰⵥⵟⵟⴰ

ⵍⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⴳⴰⵏ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ, ⴰⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ  ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵎⵙⵙⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ  ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ 

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ)

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ  ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

(ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ: ⵉⵎⵏⵏⵉ 4 ⵙⴳ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ  1.75.235ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 5 ⵛⵡⵡⴰⵍ 1397 (19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1977) (ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ).

 ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ

 ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

 ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵎⵙⵙⵡⵉⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ)

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ  ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ( ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ)

ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ  ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ 

(ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ: ⵉⵎⵏⵏⵉ 4 ⵙⴳ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ  1.75.235ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 5 ⵛⵡⵡⴰⵍ 1397 (19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1977) (ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ).

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ 

ⵜⵍⴽⵎ ⴰⴽⴽⵯ  ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵣⴳⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵔ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴷⵉⴳⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵉ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⵉⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵍⵜⵓ ⴰⵚⵉⴼⴹ ⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ “ⵓⵟⵉⵍⵙⴰⵜⵜ” ⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵎⴱⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵙⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵣⵎⵎⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⴷⴰ ⴹⴼⴼⵓⵕⵏⵜ ⵉⵖⴰⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. ⴷ ⵉⵙⵙⴱⵖⵙ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⴼⵕⵕⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ

ⵜⵓⵣⵍⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ 

ⵉⴱⵔⵉⵔ 1937: ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ   ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⴳⵔⴰⴼ.

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1937: ⵉⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵛⵉⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵏⵎⵣⵡⴰⵢ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.

ⴱⵕⴰⵢⵕ 1947; ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴳⵔⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵜⵍⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴳⵔⴰⴼ.

ⵢⵓⵏⵢⵏⵓ 1956: ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1961: ⵜⴹⴼⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵏⵎⵣⵡⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⴼⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵛⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ.

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1968: ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⴰⵍⵜⵓ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ.

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1978: ⴰⵙⴰⴷⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴳⴰ)

ⵢⵓⵏⵢⵓ 1994: ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵍⵎⵔⵙⵓⵎ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ  ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ  ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⵏⵏⵙ.

 

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ : www.snrt.ma

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988, ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ “ⵚⵓⵕⵢⴰⴷ”  ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵎⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴼ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵟⵟⴼ ⵜⵜ ⵖⴰⵙ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵙⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ “ⵚⵓⵔⵢⴰⴷ” ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵙⵏ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉ  ( ⴰⵍⵜⵓ ⴷⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ) ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵎⴰⵕⵙ 1986 ⴷⴼⴼⵔ ⵓⵙⴳⵎⴹ  ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵡⴳⴳⵯⴰⵜⵏ  ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988 ⵏⴳⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵍⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ “ⵚⵓⵕⵢⴰⴷ” ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⵍⴰ ⵜⵣⵓⵣⵣⵓⵔ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵜⵍⵏ ⵙⴽⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵍⵍⴰ ⵜⵜⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵡⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ “ⵍⵓⵏⴰ”- ⵓⵎⵉⵏⵢⵓⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ- ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉ  ⵉⵣⵍⵉⵏ  ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ (ⵜⵍⴼ-1)  ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ‘ⵚⵓⵕⵢⴰⴷ’ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⴹⵉⵢⵜ  “ⴼⵉⴷⵢⵓⵔⵓⵏ” ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵡⵜⵜⴰ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏ ⵣⵉ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994 ⵉⵣⴳⵔ  ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ 25000 ⵏ ⵓⵎⵍⵜⴰⵖ  ⴷⴷⴼⵔ ⵎⴰ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ  ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵢⵏⴰ ⵜⵕⵥⵎ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵓⵡⵏⵏⴰⴷ

ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵏⵎⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵔⵉⵜⵍ ⴷ ⵜⵎⵣⵉⵣⵡⵉⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ. ⴳ 5 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ  ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⵜ ⴳ ⵉⵎⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵔ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵜⵍⵖⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵏⵏⵎⵣⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ.

ⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ  ⵜⵜⵡⴰⴳ, ⵉⴼⵍ ⵓⵏⴰⴼⵓⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ “ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⵓⵕⴰⵢⴰⴷ”  ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ “ⵍⵓⵏⴰ” ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵎⵉ ⵜⴷⵡⵍ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⴳⴳⴰⵎⵎⵉ ⴰⵥⵔⴼⴰⵏ. ⵢⴰⵙⵢ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1996 ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥ 68% ⴳ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵎⴰⵛ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⴼⵕⵕⵓ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵛⵍⵓ ⵏⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⴳ 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1997 ⵜⵣⵔⵉ ⵖⵔ ⴰⵙⵉⴼⴹ ⴰⵔⵓⵏⵜⵉⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⴷⵖⵔ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴰⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵏ: ⴰⵡⵔⴰⵔ (ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ) ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵡⴰⴷⴰⵙ (ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ) ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ( ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵜⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵖⵡⴰⵏ) ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵖⵓⵔ 70% ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵢⵓⵡⵙ ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ : www.2m.tv

 

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ  :http://www.ismac.ac.ma/

ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ (ⴰ.ⴰ.ⵙ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1944 ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵓⵡⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1977, ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴳⵏⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.

ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⵓⵔⴰⴳ   ⵏ ⵓⵙⵍⴼ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ 

ⵜⵉⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ  ⵏ  ⵓⵙⵙⵓⵙⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵜⵓⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ

ⵜⵓⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴹⵉⵜⵏ (ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵜⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵉⵏ ⵏ DVD ⴷ VCD ⴷ ⵉⵎⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ).

ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵓⵙⴽⵍ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵓⵚⴹⵕⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵍⵜⵓ ⵜⵎⵜⵜⵉⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵍⴼ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ (ⵉ ⵡⵓⴳⴳⴰⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴷⵔ ⵅⴼ ⵜⵖⵎⵎⵉⵔⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ)  ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉ ⵢⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵏⵙⴰ  ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ : www.ccm.ma

ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⵏ ⴰⵙⵉⵍⵖ ⴳ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ 1966 ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙ ⵏ “ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ (CFJ), ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ “ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵢⵏⵓⵎⴰⵏ” ⵜⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴱⴳⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙ, ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵍⵙ ⴰⵙⵙⵉⵖⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⵍⵥⵕⵉⵜ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1977 ⵉⴷⵡⵍ “ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ” ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵙⵢ ⵉⵙⵎ ⵏ “ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ” (CFJ), ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⴰⵡⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵍⴰ ⵎⵍⴰ ⴼⴼⵖⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵔⴰⵍ ⵉⵎⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1989 ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵙ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵓⵏⵣⵉⵍ, ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ, ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵡⵍⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ, ⴷⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⴰ  ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1966 ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵖⵔ “ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ”, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵏⵉⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵙⴰ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⵏⵖⴰⵎⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ.

ⴷⴳ 25 ⵖⵓⵛⵜ 2011 ⵉⵎⵙⴰⵙ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵍⵎⵕⵚⵓⵎ ⴷ ⵢⵡⵓⵉⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ(ISIC) ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ  ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵖⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴱⵣⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵔⴰⵔⵜ  ⵏⵏⴰ ⵙⴱⵣⵣⴻⵣⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵕⵚⵓⵎ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ, ⴰⵎⵚⵜⵕ, ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕ (LMD) ⵍⵍⵉ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴰⴳⵔⵥⵍⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵚⴽⵉⵡ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵣⵡⴰⵔ ⵖⵔ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⵣⵉⴳⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵖⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵎⵔⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⴷ ⵍⵎⴱⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵕⵥⵎⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵖⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵍⵎⴰⵚⵜⵕ ⴷ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵙⵜⵡⴰⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⴰⵊⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⴷ  ⴷ:

1 – ⴰⵙⵙⵉⵖⵢ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴷⴷⵖ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

2-ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴳ ⵓⵏⴱⵣⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵖⴼ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⵉⵔⴰⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴱⵣⵣⵉⵣⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⵉ ⴳ ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ. ⵍⵓⵎⵏ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴳ ⵓⵔⴰⵊⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵜⵉⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⴰⵏⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.

3- ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵙ ⵜⵎⵓⵛⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷⵔⵓ ⵉⵏⴱⵣⵣⴻⵣⵏ, ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵖⵉⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵍⵜⵖ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⴼⵕⵕⵓ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⵉⵍⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.

 ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ : www.isic.ma

ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵔⴰ  ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵙ ⵉⵎⵏⵏⵉ 60 ⵙⴳ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 00.2 ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 15 ⴱⵔⴰⵢⵕ 2000 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵖⵔ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵜⵓⵓⵙⵎⴰⴷ ⵙ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 05.34 ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2006, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⴼⵕⵕⵓ ⵏⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 406.64.2 ⴳ 5 ⴷⵉ ⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1384 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 8 ⵎⴰⵕⵚ 1965 ⴷⴼⴼⵔ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ  ⵙ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 27 ⴱⵕⴰⵕ 1965, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵖⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⵉⴱⴹⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴽⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵏⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ  ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵎⵙⴰⵙⵏ ⴰⴳⵉⴷⵙ.

 ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ  ⵓⵙⵉⵔⴰ

*ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵎ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ, ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵚⵓⴼ, ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏ, ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵍⴽⵉⵎⵜ.

ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵙⴳ ⴷⴳⵙⵏⵜ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵓⵎⵃⴰⵔⴽⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⴹⴼⵕⵜ ⴷ ⵓⵔⵜⵉⵍ.

 ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ  : www.bmda.ma