ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵖⵕⴰⴱⵏ ⵉⵅⴰⵍⵉⵊⵉⵢⵏ:

ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⵎⵎⵣⴷⴰⵢⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ. ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⵜⵏⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵏ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⴳⵓⵍⴼ ⴳ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2016 ⴳ ⵔⵔⵉⵢⴰⴹ ; ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵡⵉⴷⴷ ‘‘ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⴱⴹⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓ, ⵀⴰⵜ ⵏⵎⵓⵏ ⵙ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙ ⵙ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵇⵇⵙⵃⵏ, ⵓⵔ ⵉⴷⴷ ⵅⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⵣⴳⴷ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⴰ, ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ, ⴷ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ’’.
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ; ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵔⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴼⴰⵍⵉⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵄⴰⵇⵔⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ

  • ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵏⵢⵢⵛⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵊⴰⵎ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉⵜⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ, ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ.
  • ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴽⵊⵎⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ.
  • ⵜⴰⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⵕⵥ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ (ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵄⴹⵉⵜ, ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ…).
  • ⴰⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵇⵎⵉⵔ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.
  • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.
    ;
  • ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ, ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  • ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵎⵢⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ.

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ-ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ :

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵍⵜⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ 2000, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⵓⴱⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⴰⵎⵄⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⵍⵜ. ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓ ⴷⵉⴳⵙ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵜ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵓ-ⴰⵄⵔⴰⴱ