ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⵢⵓⵎⵥ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ; ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵉ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵥⵉ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ. ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵜⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵍⵓⵎⵏ ⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ:

 • ⴰⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
 • ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
 • ⵜⴰⴼⵏⵥⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ, ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⴰ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵓⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⵉⵡⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵔⵔⵓ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ;
 • ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵥⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ;
 • ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵡⵓⵎⵎⵓⵢⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏ ⵉⴰⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ;
 • ⴰⵙⵙⵉⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ, ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ;
 • ⵜⴰⵏⵟⵟⵓⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⵕⵥ ⵏ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⵙⵙⴳⵎⵉⵏ ⵜⴰⵙⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

 

  1. ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ :

 

   • ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ (ⵓⵔⴽⵉⵙⵜⵔ ⴰⴼⵉⵍⴰⵕⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰ, ⵜⵉⵎⵔⵍⵙⵜ ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⵜⴳ)
   • ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ -ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴰⵜⴳ..)
   • ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ, ⴰⵜⴳ…)
   • ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ – ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⴰ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ;

 

  1. ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ :

 

  • ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.12.51 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 2 ⵔⴰⵊⴰⴱ 1434 (ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2013) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ.