ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ

ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ :

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2022-2023, 2024-2025 (7 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022).

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵉⵏⵢⵢⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴽⴽⴰ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ, ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ.

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵀⵏⵖⴰⵔⵢⴰ :

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵀⵏⵖⴰⵔⵢⴰ ⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2021-2024 (ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021).

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵀⵏⵖⴰⵔⵢⴰ ⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2021-2024 (ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021). ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵉⵏⵢⵢⵛ ⵉ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ 7 ⵎⴰⵕⵚ 1972, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙⴷ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ :

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2021-2024 (ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 5 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2021).
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ :

ⵜⴰⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 25000 ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⵙⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2005 ⴷ 2006 (ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021).

ⵜⴰⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⴽⵊⵎ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵍⵓⵎⴰⵔ ⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ. ⴰⵢⴰ ⵉⴽⵊⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1970, ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⵏⵜ ⴰⵔⵉⵏⵜ ⴰⵙⴽⵛⵎ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ :

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021.

ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⵍⵖⴰⵏⵏ ⵉ ⵢⵉⵔⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵏⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⴷⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⵏⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵢⵉⵔⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳⵏ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵖ ⵅⴼ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⴰⵔⴰⵍⴳⴰⵏ.