ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ. ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ.

ⵢⵉⵡⴹ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 20.000 ⵎ2, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵢⵓⵎⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵕⴰⴳⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ.

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ

0

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ

0

ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵔ

0

ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

0

ⴰⵡⴰⵏⴽ