ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵉⵏ

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴳ 2022

1 ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ, ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ (ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ), ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021 – ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022

2 ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ 2022-2023

ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022

3 ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴽⵉ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵎⴰⵕⵙⵉⵢ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵔ 13 ⵎⴰⵕⵙ 2022. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⴷⵇⵇⵉ ⵓⵏⵜⵉⵢ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵙⴰⵏⵜ ⵉⵜⵢⴰⵏ, ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴱⵔⴰⵜⵉⵍⴰⴼⴰ, ⴽⵉⴱⵉⴽ, ⴱⵓⵔⵜⵓ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵙⴳ 9 ⴰⵔ 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022.

4 ⵉⵎⵣⵣⴰ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵏⵉⵖ. ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵏⵉⵖ ⵙⴳ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2021

ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴰⴽⵓⴷ : ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵉⵟⴰⵡⵏ

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ “ ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵉⵟⴰⵡⴰⵏ” ⵉⵏⴳⵔ 8 ⴷ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022.