ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ : ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ
2021
ⴰⵚⴱⴰⵃⵉ
2021
ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ , ⵜⵉⵙⵏⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ
2020
ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ
2019
ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ
2019
ⴰⵔⴳⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ
2014
ⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
2013
ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵔ, ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ
2012
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⴷⵍⵉⵎ ⵏ ⵚⴼⵕⵓ
2012
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ
2008
ⴰⵙⴰⵢⵔⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ
2008