ⴰⵥⵟⵟⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ

 1. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

  1. ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

  2. ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

   1. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵃⴹⵉⵜⵉⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⴳⴳⵣⵜ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⴰⵏⴰⵀⵉⵍ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵙ ⴷ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵜⵉⵜⵇⵏⵉⵢⵉⵏ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ
    4. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ
   2. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵙ ⴷ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵜⵉⵜⵇⵏⵉⵢⵉⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⵄⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ
   3. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⴽⴰⴹ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵏⴰⵏ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ
    4. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⴰⵍ
   4. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ
     1. ⵍⴼⴰⵢⵚⴰⵍⵉ ⵚⴰⴱⴰⵃ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵔⵉⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ
     1. ⵍⵊⵓⵕⴰⵕⵉ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ
    4. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ
    5. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵙ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ
   5. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ

  3. ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ

ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ

15/06/2022

ⴰⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⵙ

15/06/2022

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

15/06/2022

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ

15/06/2022

ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⴷⴰ

15/06/2022

ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ

15/06/2022

ⴰⵃⵟⵟⵓ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

15/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

15/06/2022

ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⵎⵥⵥⴰⵏ

15/06/2022

ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜⵉⵏ

15/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ

15/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵛⵛⴰⵡⵏ

15/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴼⵏⵉⴷⵇ

15/06/2022

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

15/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵄⵉⵛⴰ

15/06/2022

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

15/06/2022

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴼⴳⵉⴳ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵊⵔⴰⴷⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴼⴳⵉⴳ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵊⵔⴰⴷⴰ

23/06/2022

ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ

23/06/2022

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵖⵓⵍⴼⴰ