ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ

ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ- ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵖⵓⴱⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ; ⴷⵓⵙⵏⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵄⵥⵥⵉⵜⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ-ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵉⴳⴰⵜ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵖ ⴷⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⴽⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵡⴷ ⴰⵏⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵜⴰ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ, ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⴳ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⴳ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017 ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙⴳ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ, ‘‘ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ’’ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⴰⵍⵡ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵜⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⴰⵜⵜⵓ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴷⵓⵙ ⵉ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.
ⵏⵓⵡⵢ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⵜⴽⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳⵔ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ; ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴽⴰ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵎⵎ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ 2020 ⵏⴳⴰ ⴰⵙ ⴰⵏⵥⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵙⴽⵊⵎ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⴱⴰⵢⵏⵏ. ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵃⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⴰⵡⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵎⴰⵏⴰⵢⴰⵏ, ⵉⵙⴰⵍⵡ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴱⵉ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ, ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵎⵥ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵔⵙ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵢⵓⵎⵣⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵉⵡⵢⴹ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵏⵓⵡⵢ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⴽⵓⴷⴷⵉⵖⵡⴰⵔ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴳ 2014, ⵉⵙⴼⵍⵙ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵡⵉⴷⴷ ⵉⵙ ‘‘ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵜⴰⴷⵊⴰ ⵅⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ, ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵃⵜⴰⴷⵊⴰ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⵡⵙ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ’’. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵙⵏⵉⵍ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⴱⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⵊⴰⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵉⴼⵉⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵉⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ, ⵉⴹⵓⴼ ⴰⵡⴷ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴳⴰⵏ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵏⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵔⴰⵏ ⵙ ⴰⵎⵉⵔⴰ ⵍⴼⴰⴹⵍ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵕⵄ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ.

 

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ)

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ ⴳ 1982, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⵎ, ⵏⵜⵏⴰⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵢ.
ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ 54 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, 3 ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⵀⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵏⴳⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵜⵏⵜⴰⵢ ⵙ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1970 ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴳⴷ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢ 22 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⵜⴰⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1970 ⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉⵢ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⵢⵓⴱⵓⵍ ⵙⵉⴷⴰⵔ, ⵍⵃⴱⵉⴱ ⴱⵓⵔⴳⵉⴱⴰ, ⵀⴰⵎⴰⵏⵉ ⴷⵢⵓⵔⵉ ⴷ ⵏⵓⵔⵓⴷⵎ ⵙⵢⴰⵏ ⵏⵓⴳ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵡⵏⵏⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⴳ 1998 ⵜⵓⵖⵓⵍ ⵜⴳ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎ (88 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ). ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⴳ ⵜⵏⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵖⵥⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵀⴰⵏⵡⴰ ⴳ 1997 ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ 2005 ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵔⵉⴼ.

ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵥⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵙⴽⵓⵜⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵏⵡⴳⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ 2001 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⵣⵔⵔⴽ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵢⴰⵖ.
ⴳ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ. ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ; ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵜⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ.

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ / ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ+ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ 10 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ 1990 ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵀⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ. ⵜⵏⵜⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ.
ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰ, ⵢⵓⵎⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵓⵕⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵏ, ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵕⵡⵉ ⵎⵉⵏⵥⵉ ⵉⴹⵓⴼ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 5+ 5 ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2006 ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷⴷⵖ ⴳ ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017 ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ, ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵓⴼⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⵍⵓⴽ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵣ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2015, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, 50 ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⵏⵏⵉ ⵢⵓⵎⴰⵢ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ.
ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2017 ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ. ⵔⵅⵅⵓ, ⵜⵓⵎⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ ⴷ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴷ ⵍⵓⴽⵙⵎⴱⵓⵔⴳ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ ⵙⵙⵡⵉⵙ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ.
ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ: ⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴽⵔⵉ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ; ⵉⵎⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ; ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⵔⵔⴻⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.
ⵖⴰⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵇⵉⵜ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵔⵓ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵃⴹⵓ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⵉⵖⵏ.

ⵙⴰⴷⵓ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ “l’établissement des Trois Cultures” ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ 1998 ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵎⴰⴽⵙ ⴱⵍⵓⵏ, ⵓⵟⵟⵓⵏ 2,41092 ⵉⵙⵍⴰ ⴷ ⴽⴰⵔⵜⵓⵊⴰ ⴷ ⵙⵉⴼⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ 1932. ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵖⴱⵔⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵍⵉⴽⵙ ⵛⵓⵜⵓⵏ.
ⴳ ⵉⴱⵔⵉⵔ 1969, ⵜⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⵀⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵉ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ. ⵜⵙⵖⵥⵏ ⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ 1961 ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⴷⵖⵉ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵄⵎⵎⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵏⵏⵙ. ⴷ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ;
ⵜⵎⵇⵇⵓⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ. ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⵣⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴷⵔⵉⵙ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⵓⵖⴰ ⵜ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵊⵊⵉⵔⴰⵔⵉ ⵥⴰⵔⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵀⴰⴱ ⴰⴳⵓⵎⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵊⵊⵍⵉⵍ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ. ⵜⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ (ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ 1997, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 21 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ 2010 ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⴼⴰⵙ ⴳ 2015);
ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 12.309 ⵏ ⵉⴹⵓⵍⴰⵕⵏ ⵉⵎⵉⵔⴽⴰⵏⵉⵢⵏ.