ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
1.500.000 ⴰⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ. ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵍⵢ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⴼⴽ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴱⵖⵙ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⴷⵔⴰⵎⴰ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ.

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⴰⵣⴰ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⵣⴰ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ
ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵉ
800.000 ⴰⴷⵔⵀⵎ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ??? ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵉ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵔⴰⵎⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵅⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴱⴰⵢⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⵎⵙⵓⵜⵏ  ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⴳⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
8 000 000 ⴰⴷⵔⵀⵎ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⴰⵏ ⵉⵅⵙ ⵜⵉⵙⵖⵉ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵄⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ 60 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ.

ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ
200.000 ⴰⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵕⵚ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1961 ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⴰⵙⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ.

ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ
200.000 ⴰⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⴳⴰⵔ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ, ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
1.500.000 ⴰⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ. ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵍⵢ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⴼⴽ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴱⵖⵙ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⴷⵔⴰⵎⴰ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ.