ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ

ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵎⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵢⴰⴼⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵙⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

 

ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵇⴰⵃ ⴰⴷ ⵏⵃⴹⵓ ⴰⵢⴷⴰ ⴷⴷⵖ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵃⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ.

 

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⴱ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ “ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ” ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵏ - ⵛⵛⴰⵡⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴼⴳⵉⴳ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵖⵔⵏⴰⵟⵉ - ⵡⵊⴷⴰ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵏⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ - ⴱⵔⴽⴰⵏ

ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵍⵓⴷⴰⵢⴰ - ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵣⵣⴰⵊⴰⵍ - ⴱⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ - ⵜⴰⵣⴰ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ - ⵎⴽⵏⴰⵙ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ - ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴽⵜ - ⴼⴰⵙ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ ⵊⵊⴱⵍⵉⵢⴰ - ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ - ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵄⴱⵉⴷⴰⵜ ⵕⵕⵎⴰ - ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ - ⵡⴰⴷ ⵥⵎⵎ - ⴱⵊⵊⴰⵄⴷ - ⴱⵓⵊⵏⵉⴱⴰ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⵃⵓⵏ - ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ - ⴰⵔⴼⵓⴷ ⴳ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ - ⴰⵙⴼⵉ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵇⵇⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ - ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵢⵙ - ⴷⴷⵛⵉⵔⴰ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

ⵍⵎⵓⵙⵎ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ - ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ - ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ