ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵙⴳ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ

ⵙⴳ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵙⴳ 18 ⴰⵔ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ - ⵡⴰⴷ ⴷⴰⵀⴰⴱ

ⴰⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ - ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⵙⴳ 18 ⴰⵔ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⴰⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ - ⵙⵟⵟⴰⵟ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵙⴳ 04 ⴰⵔ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵙⵍⴰ - ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵙⵍⴰ - ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ

ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ

ⵙⴳ 04 ⴰⵔ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2022
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵟ ⵏ ⴷⵔⴰ -ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⴷⵔⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2022
ⵙⴳ 01 ⴰⵔ 06 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ

ⴰⵙⴼⵉ

ⵙⴳ 01 ⴰⵔ 06 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022
ⵙⴳ 23 ⴰⵔ 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ - ⵎⴽⵏⴰⵙ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⴼⴰⵙ -ⵎⴽⵏⴰⵙ

ⴼⴰⵙ

ⵙⴳ 23 ⴰⵔ 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022
ⵙⴳ 01 ⴰⵔ 10 ⵎⴰⵕⵚ 2022
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

ⵙⴳ 01 ⴰⵔ 10 ⵎⴰⵕⵚ 2022
ⵙⴳ 10 ⴰⵔ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ

ⵙⴳ 10 ⴰⵔ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022
ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 20 ⵎⴰⵕⵚ 2022
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ - ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⴳⵍⵎⵉ-ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⴳⵍⵎⵉⵎ

ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 20 ⵎⴰⵕⵚ 2022
ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ - ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ

ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022
ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 23 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ

ⴳⵔⵙⵉⴼ

ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 23 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022
ⵙⴳ 25 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 01 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

ⵙⴳ 25 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 01 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022