ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ

ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⵓⴼ ⵜ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ, ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴷⴰ ⵜⵏ ⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴳⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴷ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.19.1078 ⵏ 23 ⵔⴰⵊⴰⴱ 1441/ 26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵕⴽⴰⴹ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.
ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 18.000 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴰ ⵎⵉ ⵉⵚⴰⵃⴰ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰ, ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵏⵜ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ (85) ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ (ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 486). ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵡⴹⵏ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 160 ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ
ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 1
ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵔⴰⵛⵉⴷ
ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ 25
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ
ⵜⵎⴰⵔⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ
ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ
ⵍⵇⵏⵉⵟⵕ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ
ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ
ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ
ⴰⵙⴼⵉ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴼⴰⵙ (ⴷⴰⵔ ⴷⴷⵉⵢⵍ)
ⴼⴰⵙ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ
ⵎⴽⵏⴰⵙ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ
ⵜⴰⵣⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ
ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⵚⵕ ⵍⴽⴱⵉⵔ
ⵍⵇⵚⵕ ⵍⴽⴱⵉⵔ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⴰⵡⵏ
ⵛⵛⴰⵡⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴼⵏⵉⴷⵇ
ⴼⵏⵉⴷⵇ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵊⵔⴰⴷⴰ
ⵊⵔⴰⴷⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵛⵉⵔⴰ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵉⵢⴰ
ⴷⴷⵛⵉⵔⴰ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵉⵢⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ
ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴷⵎⵏⴰⵜ
ⴷⵎⵏⴰⵜ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ
ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵇⵍⵄⴰⵜ ⵙⵙⵔⴰⵖⵏⴰ
ⵇⵍⵄⴰⵜ ⵙⵙⵔⴰⵖⵏⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ (ⴱⴰⴱ ⴷⵓⴽⴽⴰⵍⴰ)
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⵍⴰ
ⵙⵍⴰ
ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏⵏ 12
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴽⵛ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴼⴰⵙ
ⴼⴰⵙ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ
ⵓⵊⴷⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ
ⵍⵄⵢⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⵡⴰⵏ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ
ⴳⵍⵎⵉⵎ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵇⵚⴰⵕ ⵍⴽⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵛⵛⴰⵡⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵡⵊⴷⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ

ⵊⵕⴰⴷⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⴼⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⴷⴷⵉⵢⵍ

ⴼⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵎⴽⵏⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵜⴰⵣⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵙⵍⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵜⵜⵎⴰⵔⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴷⵎⵏⴰⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵅⵕⵉⴱⴳⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵙⴼⵉ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵇⵍⵄⴰⵜ ⵙⵙⵕⴰⵖⵏⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ (ⴱⴰⴱ ⴷⵓⴽⴽⴰⵍⴰ)

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴷⴷⵛⵉⵔⴰ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⵢⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵍⵄⵢⵓⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⴳⵍⵎⵉⵎ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ.

ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019-2020 ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. 

ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ. ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ.

ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ

  • 02 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ

 

  • 07 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ (ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ)

 

ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ; ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ.

(ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ) : ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵣⴰⵔⵙ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ.

  • ⵙⴳ 14 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ
  • ⵙⴳ 15 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵇⴰⵃ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⴰⵡⵙⵏ.
  • 30 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ.

 

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ (E-Conservatoire)

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴹ.

 

ⵜⵉⵕⵉⵕⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵉⵔⵏ ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ.

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢ ⵉⵍⵍⴰ ⵥⴰⵕⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵎⵙⵙⴰⵔⴰ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ: http://conservatoires.minculture.gov.ma/inscription  ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢ, ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ : “ⵙⵙⴽⵔ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏⵏⴽ/ⵏⵏⵎ”