ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵜⵏ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⵉⴽⵓⴷⴰⵏⵏ
ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
2021
38
130
2022 (3 ⵎⴰⵕⵚ)
09
31

ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ