ⵜⵉⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⵎ

ⵜⵉⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ

ⵜⵓⵍⵉ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1983, 5 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵍⴷⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵙⵙⵖⵥⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ 1982) ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵜⵜⵓⴼⴽ ⴰⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ.
ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵏⵜⴰ ⴳ 1985 ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ. ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵜⴰⵏ ⴳ 1988 ⵜⵙⵎⴷ ⴳ 1997.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰ, ⵜⵙⵙⵓⵎⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵕⵓⵎⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵉⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ; ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⴽⵉ:
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ 1996, ⵛⴰⵔⵊⴰ 1998, ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ 1999, ⵕⵕⵉⵢⴰⴹ 2000, ⴽⵡⵉⵜ 2001, ⵄⵎⵎⴰⵏ 2002, ⵕⵕⴱⴰⵟ 2003, ⵚⴰⵏⵄⴰ 2004, ⵅⴰⵕⵟⵓⵎ 2005, ⵎⴰⵙⵇⴰⵟ 2006, ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ 2007, ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ 2008, ⵊⵉⵔⵓⵣⴰⵍⵎ 2009, ⴹⴹⵓⵃⴰ 2010, ⵙⵉⵔⵜ 2011, ⵎⴰⵏⴰⵎⴰ 2012, ⴱⵖⴷⴰⴷ 2013, ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ 2014, ⵇⵙⵟⴰⵏⵜⵉⵏ 2015, ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ 2016, ⵍⵓⴽⵙⵓⵔ 2017, ⵓⵊⴷⴰ 2018, ⴱⵉⵜⵍⵉⵎ 2021, ⵉⵔⴱⵉⴷ 2022, ⴰⴼⵜⵉⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ 2023, ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ 2024, ⴱⵏⵖⴰⵣⵉ 2025, ⴽⵓⵡⵉⵜ 2026.
ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵛⵉⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ.
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵊⵉⵔⵓⵣⴰⵍⵉⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵎ 2022

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵎ, ⵙⴰⴷⵓ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ, ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳⵏ ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ “ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”. ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴷⴰⵔ ⵢⵓⵎⴰⵢⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵎⵢⵉⴷⴰⵔ ⵉⵏⴳⵔ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴷ.
ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴷ ⵏⵣⵎⵎⴻⵎ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⴹⴹⵓⵃⴰ 2001, ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ) ⵉⵙⵙⴳⵎ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ, ⵉⴳⵣⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⵜⵉⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵙⴳ 2005 ⴰⵔ 2022, ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ. ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴰ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ :
1.ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰⵏ. ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ;
2.ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⴰⴽⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ;
3.ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵏⵖⵣⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ;
4.ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴽⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ;
5.ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⵓⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵇⴰⵃ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⵙⵏⵏⵊ.