ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴽⵜⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018. ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵙⵖⵔⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⴹⴹⵓⵃⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001.
ⵜⵓⵙⵢ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ) ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ, ⵉⴳⵣⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ. ⵣⵉ 2005 ⴰⵔ 2022, ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ.
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴰ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ:
1. .ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰⵏ. ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⴳⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ,
2. 2.ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⴰⴽⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ.
3. 3.ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵏⵖⵣⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
4. 4.ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴽⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ,
5. 5.ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵇⴰⵃ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⵙⵏⵏⵊ.
ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1985 ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵍⴷⵙⴰⵏⵜ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴳ 1988 ⵜⵙⵎⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1997.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰ, ⵜⵙⵙⵓⵎⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵕⵓⵎⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵉⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ; ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⴽⵉ:
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ 1996, ⵛⴰⵔⵊⴰ 1998, ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ 1999, ⵕⵕⵉⵢⴰⴹ 2000, ⴽⵡⵉⵜ 2001, ⵄⵎⵎⴰⵏ 2002, ⵕⵕⴱⴰⵟ 2003, ⵚⴰⵏⵄⴰ 2004, ⵅⴰⵕⵟⵓⵎ 2005, ⵎⴰⵙⵇⴰⵟ 2006, ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ 2007, ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ 2008, ⵊⵉⵔⵓⵣⴰⵍⵎ 2009, ⴹⴹⵓⵃⴰ 2010, ⵙⵉⵔⵜ 2011, ⵎⴰⵏⴰⵎⴰ 2012, ⴱⵖⴷⴰⴷ 2013, ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ 2014, ⵇⵙⵟⴰⵏⵜⵉⵏ 2015, ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ 2016, ⵍⵓⴽⵙⵓⵔ 2017, ⵓⵊⴷⴰ 2018, ⴱⵉⵜⵍⵉⵎ 2021, ⵉⵔⴱⵉⴷ 2022, ⴰⴼⵜⵉⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ 2023, ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ 2024, ⴱⵏⵖⴰⵣⵉ 2025, ⴽⵓⵡⵉⵜ 2026.
ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵛⵉⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ.
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵊⵉⵔⵓⵣⴰⵍⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

 

ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵣⵣⴰ
ⴰⴽⵓⴷ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ
24 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
8 ⵎⴰⵕⵚ
ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ
20 ⵎⴰⵕⵚ
ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ
21 ⵎⴰⵕⵚ
ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ
27 ⵎⴰⵕⵚ
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱ
28 ⵎⴰⵕⵚ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ
15 ⵉⴱⵔⵉⵔ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ
23 ⵉⴱⵔⵉⵔ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ
26 ⵉⴱⵔⵉⵔ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⵊⴰⵥ
30 ⵉⴱⵔⵉⵔ
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ
5 ⵎⴰⵢⵢⵓ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ
18 ⵎⴰⵢⵢⵓ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ
21 ⵎⴰⵢⵢⵓ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
25 ⵎⴰⵢⵢⵓ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ
18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ