ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ - ⵙⵟⵟⴰⵟ

ⵟⴰⵏⵊⴰ- ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ

ⴷⵔⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⴰⵏⵇⵇⴰⵔ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ

ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⴳⵍⵎⵉⵎ - ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⵍⵄⵢⵓⵏ -ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ -ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⵙⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵜⵓⵎⴰⵢ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ.

ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵎⴰⵢⴷ ⵢⵓⵎⴰⵢ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ (ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ).

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⵜⵉⴼⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵔⴰⵄⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ (ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ, ⵓⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ) ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ (ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ).

ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵇⵇⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵃⴹⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵉⵟⵟⵏⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵉⵏ.

ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴼⵔⴽ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵓⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ.