ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ

ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ

ⵙⴽⵙⵓ (ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵙⴽⵙⵓ ⵏⵉⵖ ⴽⵙⴽⵙⵓ, ⵙ ⵜⴷⴰⵔⵉⵊⵉⵜ  ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ: ⵟⵟⵄⴰⵎ, ⴽⵙⴽⵙⵉ, ⴽⵓⵙⴽⵓⵙ, ⵙⴽⵙⵓ) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴰⵔ ⵙ ⵓⴳⴳⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ ⴰⵔ ⴼⵜⵜⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ (ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ). ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ  ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵓⵏⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⴽⵙⵓ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵏⵉ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ ( ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⵡⵓⵎⵍⵉⵍ) ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ.

ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵟⵟⴰⵊⵉⵏ, ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵢⴰ, ⵉⵙⵏⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ, ⴰⵙⵏⵡⵉ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴷ ⵡⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵡⴰⵏ ⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵏⴰⵖⵉⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⴹⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ  ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ (ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵔⵅⵅⵓ), ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴳ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴰⴷⴼ ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵓⴷⴼⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ.

Plus d'articles