ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⴰⵙⵙ

ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ) ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ

ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ) ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ

ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ) ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ « ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵏⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⴳⴷⵓⴷ » 11-12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵢ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴼⵛⴷ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵙⵜⵜⵓⴽⵉ

ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵙⵙⵜⵜⵓⴽⵉ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 7 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷⵉ 100 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »