ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⴹ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973 ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵏⴰⵢⵔ 2023, ⴷⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⴱⴱⴰ ⵃⵏⵉⵏⵉ, ⵉⵊⵊ ⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ  ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⵡⵜⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵥⵕⵉⵜⵉⵏ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⵡⴰⵔⵙⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵒ2022‌

ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⵉⵡⵜⵙⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2022”

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2022”, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ: ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ (15 ⵖⵓⵛⵜ – 31 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021) ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ  ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵉⵏⵉⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵉⴷⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴱ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ-ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ, ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓ ⴳⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »