ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⴰⵙⵙ

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ. ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵡⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⵉⵃⵉⵟⵕ ⴳ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉⵜⵉⵏ ⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ  ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⵡⵜⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵥⵕⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⵡⴰⵔⵙⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.12.513 ⴷ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵉⵏⵓⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵒ2022‌

ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⵉⵡⵜⵙⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵢ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵢ. ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⴷⴷⵖ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »