ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵓⵛⵏⵉⵄ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵊⵊⴷⵉⴷ

ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵓⵛⵏⵉⵄ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵊⵊⴷⵉⴷ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵓⵛⵏⵉⵄ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵊⵊⴷⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉ ⵙ ⴷ ⴳⴳⵓⵔⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ  ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⵡ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵉⵄⴷⴰⵏ, ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ “ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ” ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⵎⵍⵍⴰⵃ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⵎⵉⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵅⵍⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⵏⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵍⵄⵎⵔ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ.

ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰ, ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⵙⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵉ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⴷⵍⴰⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ. ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵕⵥⵎⵏ; ⴰⴽⵊⵊⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ. ⵉⵏⴹⵡ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴽ ⵉⵙⵜⵖⵏ ⵉⴽⴽ ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵏⵏⵉⴹⵏⵉ. ⵉⵙⴽ ⴷⴷⵖ, ⵢⵓⵊⴳⵍ ⵏⵙⵏⵏⵊ ⵏ ⵓⵣⵍⵍⵉⵊ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰⵙⵜ ⵉⵎⵙⵍⵏ, ⵜⴷⵍ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵇⵔⵎⵓⴷ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ. ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⴽⴷ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙⵍⵖⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵣⵍⵍⵉⵊ ⴳ ⵢⵉⵣⴷⴷⴰⵔ.

Plus d'articles