ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

BIOGRAPHIE

ⵜⴰⵙⵉⴷⵉⵔⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵉⵍⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵄⵙⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1984 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵓⵣ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵓⵣ.
ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵎⴰⵚⵜⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷ ⵓⵎⴰⵚⵜⵔ ⴳ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵢⵓⵡⵙ ⴳ ⵉⵏⵙⴼⴰⵍ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴽⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵙⵙⵉⴷⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⴳⵉⵏⵉⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ.

ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵙⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏ 2011.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵊⴰⵔ 2014 ⴷ 2016, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ.

ⵉⴳⵣⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵙ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ ⴳ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ “ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵓⵚⵢⵓⵏ”, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ VI ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021 ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.