ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵢ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵢ : ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵢ.

ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ.

ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ  ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⵉⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ‘’ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵙⵙⵇⵙⵃ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵡ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼ ⴷ ⵜⵖⴰⵙⵙⵉⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ’’.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⵣⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴷ ⵓⴼⴰⵡ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ.

ⵉ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ, ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ 25.19 ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴷⴰⵢ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ 66.19 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴹⴼⵓⵕ, ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵖⵍ ⴰⵙⵡⵍⵍⴼⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ.

Plus d'articles