ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ

ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ

ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⴹⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ  ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ “ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ”

ⵉⴷⵔⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⴷ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ.

ⵉⵔⵓⵔⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⴹⴼⵜ ⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵍⵓⵎⵏ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵙ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵡⵓⵙⵍⵉⴷ ⵙ  ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ. ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ.

Plus d'articles