ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷⵉ 100 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵉⵔⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵅ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴽⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⵙⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ.

.

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵙ 60 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ 150 ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵉⵎⵙⵢⵓⴼⴰ ⵏ ⵉⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⴰⴽⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ LABEL MAROC ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ), ⴷ ⵎⵕⵕ ⵏⵏⵙ (ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ (ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉ), ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ. 

ⵖ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵜⴱⵇⵇⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵣⵣⴰⵢⴷ ⵉⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⴰⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⴷⵉ 100 ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴽⵉⵙ ⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ.

ⴷⵉ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏⵏ  ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵎⵉⵜ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙ 20 ⴰⵔ 30 %, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵉⴷⵢ ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵔ 3 ⵏ ⵉⴷ ⵍⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⵔ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵏⵜ.

ⵉⵙⴳⴳⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵙⵢ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ. ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ, ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵕⵕⵃⴰⵎⵏⴰ, ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ, ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⴷ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ. 

Plus d'articles