ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

ⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵎⵕⵡⴰⵏⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵜⴹⵓⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⴳⵉⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2-13-254 ⵏ 10 ⵔⴰⵊⴰⴱ 1434 (21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2013) ⵉⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵎⵕⵡⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⴳⴰⵍ ⴰⴷ:

 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵉⵥⴹⵕⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉ;

 • ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵏⵜⵉⵢⵏ;

 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ;

 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⵏⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ;

 • ⴰⵡⵣ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵉⵥⵥⵜⵏⴳⵕⵜ ⵜ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ;

 • ⴰⵙⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.

ⵜⵉⵎⵙⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵏⵜⵉⵢⵏ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⴳⴰⵍ ⴷⴷⵖ:

 • ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵏⵜⵉⵢⵏ;
 • ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ;
 • ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ;
 • ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵡⵓⵏⵓⴼ;
 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵡⵓⵎⵥⵉⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⴼⴼⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢ;
 • ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵏⵜⵉⵢⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ;
 • ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵎⵕⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ;
 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ.
 • ⴰⵡⵣ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴳⵣ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ;
 • ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ;
 • ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⴷ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜ.

 

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⴷⴷⵖ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⴳⴰⵍ ⴰ:

 • ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⵉ;

 • ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵏⵖⵓⵜⵏ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵚⵏⵉⵄ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵉⵏⵙⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵏⵜⵉⵢⵏ.

 • ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉ;
 • ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵜⵉⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵏⵜⵉⵢⵏ;

 • ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⴰ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵜⵉⵔⴰⵏ.
 • ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵜⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢ ⵍⵓⵎⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ;
 • ⴰⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ;
 • ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵓⵎⵍⵉⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ;
 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ;
 • ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵏ.

 

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⴳⴰⵍ ⴰⴷ:

 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ;

 • ⴰⵙⵎⴰⵔ, ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴰⵙⵓⵎⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵙ;
 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ;
 • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ;
 • ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ;
 • ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ;
 • ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⴰⵔⵜⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ.

 

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⴷⴷⵖ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⴳⵍⴰ ⴰⴷ:

 • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ.
 • ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ;
 • ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⵜⴰⵡⵏⴰ;
 • ⴰⵙⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵚⵏⵉⵄ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ;
 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ.