ⵜⴰⵏⴽⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵉⴷⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴱ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵉⴷⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴱ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ-ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ, ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓ ⴳⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴱⵕⴰⵕ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ 25.000 ⵏ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005 ⴷ ⵡⵉⵏ 2006, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⵙⴽⴰⵍ ⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ. ⴷ ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ, ⵢⵓⵎⴰⵢ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ, ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵇⵛⴰⵛⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⴳⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵍⴳⴳⵉⵢⵏ  ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵙⴷⵏ  ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⴰⵏ. ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵔ -500.000 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (6 130 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ / -6 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ). ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⵜⵓⵎⴰⵟⵍⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍ ⵉⵎⵎⵣⴷⵉⵏ, ⵏⵏⵉ ⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵍ ⴷ ⴱⵉⵔⴱⵉⵏⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⵓ ⵅⴼ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵖⵥⵓⵕⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵏ.  ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍⵏ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⵙⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵙ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ  ⴷ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵖⵏ  ⵙ ⵡⴰⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵔ ⵉⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵉⵏ, ⵜⴽⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵅⴼ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵔⵓⵏⵍⴳⵉⵏⵜ ⵉⵕⵥⵥⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵡⵏⴰ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵡⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ 1970. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵜⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴽⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ, ⴷ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.

Plus d'articles